Waterkringloopsluiting op (melk)veebedrijven

Op melkveebedrijven worden diverse waterstromen gebruikt voor uiteenlopende activiteiten. Voorbeelden zijn veedrinkwater en schoonmaakwater. Ook ontstaan er afvalwaterstromen zoals erfafspoelwater en reiniginsgwater. Maatschappelijk komt er meer druk op het tegengaan van watervervuiling en op het zuinig omgaan met drinkwater en grondwater. Klimaatadaptatie en de transitie naar een circulaire economie maken het opportuun om de mogelijkheden, kansen en belemmeringen in kaart te brengen m.b.t. hergebruik van verschillende  waterstromen op het melkveebedrijf, al dan niet met inzet van watertechnologie.

In dit project worden de kansen en beperkingen van waterkringloopsluiting op melkveebedrijven onderzocht. Het doel is om de verliezen van water (en nutriënten en reststromen) op bedrijfsniveau te verminderen, het gebruik en de processen te optimaliseren en circulariteit te maximaliseren. Het project streeft naar het verduurzamen van water- en nutriëntenstromen op bedrijfsniveau. De focus ligt primair bij de waterstromen, activiteiten en processen binnen de inrichting (gebouwen en erf), maar de relatie met perceelemissie wordt gelegd. Het sluiten en optimaliseren van de water- en nutriëntenstromen is nuttig en goed voor iedereen, maar centraal staat wat een melkveehouder hier concreet beter van wordt. Het project wordt gefinancierd door Wetterskip Fryslan en diverse bedrijven.