Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Broos Water B.V. is gevestigd aan Kalenbergerweg 9-I, 8315 PD in Luttelgeest.
b. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Broos Water B.V. een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van tegen betaling uit te voeren werkzaamheden.
c. De opdracht: de overeenkomst van opdracht, als bedoeld onder b, tussen Broos Water B.V. en opdrachtgever krachtens welke werkzaamheden worden verricht.
d. Het projectkenmerk: een uniek kenmerk, welke bestaat uit een projectnummer en de datum waarop het document aan de opdrachtgever is verzonden.
e. De uitvoerder: de rechtspersoon, te weten Broos Water B.V., onder wiens verantwoordelijkheid de opdracht wordt uitgevoerd.
f. Projectteam: groep van personen, die de opdracht voor de opdrachtgever onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerder uitvoert.
g. Dienst/ product: hetgeen door de uitvoerder aan de opdrachtgever wordt aangeboden op basis van de opdracht.
h. De factuur: hetgeen door de uitvoerder aan de opdrachtgever in rekening wordt gebracht voor de op basis van de verleende opdracht geleverde dienst en/ of product.

Artikel 2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van Broos Water B.V.
2.2 Tenzij tussen Broos Water B.V. en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook ten volle van toepassing op elke offerte, opdracht en opdrachtbevestiging die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomsten
3.1 Alle door Broos Water B.V. uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk onder opgave van een termijn voor aanvaarding het tegendeel is overeengekomen.
3.2 Ter bevestiging wordt er door Broos Water B.V. een offerte of daarmee vergelijkbaar stuk opgemaakt en ondertekend aan opdrachtgever toegezonden, vergezeld van deze algemene leveringsvoorwaarden. In de offerte of daarmee vergelijkbaar stuk staat het projectkenmerk vermeld.
3.3 Broos Water B.V. en de opdrachtgever zijn aan de inhoud van een offerte of een daarmee vergelijkbaar stuk eerst gebonden, nadat Broos Water B.V. een schriftelijke opdrachtbevestiging van de opdrachtgever heeft ontvangen onder vermelding van het projectkenmerk waaronder de offerte bekend is.


Artikel 4. Inhoud van de opdracht
In de offerte, dan wel een vergelijkbaar stuk, wordt ten minste het volgende vastgelegd:
- titel van de opdracht;
- het kenmerk van de opdracht;
- naam van de opdrachtgever;
- naam van de uitvoerende, te weten Broos water B.V.;
- begindatum en eindmoment van de opdracht;
- globale omschrijving van de te verrichten werkzaamheden;
- welke dienst en/ of product er geleverd wordt;
- de begroting van de offerte;
- het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden.


Artikel 5. Aanvang van de tenuitvoerlegging van de opdracht.
De tenuitvoerlegging van de opdracht vangt aan op de datum, waarop Broos Water B.V. de schriftelijke opdrachtbevestiging van de opdrachtgever heeft ontvangen, of in nader overleg tussen de opdrachtgever en de uitvoerder, nadat de schriftelijke opdrachtbevestiging is geretourneerd aan de uitvoerder.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht
De uitvoering van de opdracht geschiedt op die wijze, zoals verwoord is in de offerte of daarmee vergelijkbaar stuk en waarover de opdrachtgever schriftelijk een opdrachtbevestiging heeft afgegeven.

Artikel 7. Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdracht en de algemene leveringsvoorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen Broos Water B.V. en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 8. Duur en beëindiging van de opdracht
De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt, wanneer de dienst en/ of het product
is geleverd, zoals is omschreven in de offerte of daarmee vergelijkbaar stuk en waarover de opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging heeft afgegeven, of zoveel eerder, als gevolg van tussentijdse beëindiging, zoals omschreven in artikel 10 van deze algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 9. Nakoming
Als een der partijen enige van haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en gedurende 30 dagen na ontvangst van een verzoek tot nakoming en/ of schadevergoeding door de andere partij in gebreke blijft om deze verplichting na te komen dan wel de door de andere partij geleden schade te vergoeden, dan is de andere partij gerechtigd om deze opdracht met een termijn van 30 dagen op te zeggen, onverlet latende de verplichting de schade te vergoeden.

Artikel 10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht tussentijds te beëindigen, indien de uitvoerder grove nalatig-heid kan worden verweten jegens de opdrachtgever inzake de uitvoering van de opdracht.
De uitvoerder is gerechtigd de opdracht te beëindigen, indien de opdrachtgever in gebreke blijft betreffende het aanleveren van die informatie, welke relevant is voor de uitvoering van de opdracht en zoals is overeengekomen in de opdracht. Indien de uitvoerder gerechtigd is op grond van hierboven vermeld, dan zullen de kosten, welke zijn gemaakt ter uitvoering van de opdracht tot op het moment van de beëindiging verschuldigd zijn door bij de opdrachtgever.

Artikel 11. De overdracht
11.1 Deze overeenkomst, of enig recht of verplichting daaruit, zal niet overgedragen kunnen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de niet overdragende partij, en elke over-dracht zonder die toestemming is nietig.
11.2 Bij elke overdracht door de instelling of door enige van haar rechtsopvolgers zal bepaald worden dat de overdragende partij aan haar verplichtingen uit de artikelen 14, 15 en 17 gebonden blijven.

Artikel 12. Wijze van betaling
12.1 Betaling geschiedt door de opdrachtgever na ontvangst van een factuur, welke is verstuurd door de uitvoerder aan de opdrachtgever.
12.2 Opdrachten met een totaalbegroting, welke kleiner is dan € 3.500,- (zegge vijfendertighonderd euro), dienen na beëindiging van de opdracht en na ontvangst van de factuur te worden betaald door de opdrachtgever aan de uitvoerder.
12.3 Opdrachten met een totaalbegroting, welke groter is dan € 3.500,- (zegge vijfendertighonderd euro), dienen in drie fasen te worden betaald op basis van een door de uitvoerder toegezonden factuur.
40% van de totaalbegroting wordt gefactureerd bij aanvang van de opdracht.
40% van de totaalbegroting wordt gefactureerd halverwege de in de opdracht aangegeven looptijd.
Het resterende deel (20%) wordt gefactureerd na beëindiging van de opdracht.

Artikel 13. Betaling van de toegezonden factuur
Betaling van de toegezonden factuur dient te geschieden binnen 21 dagen na de in de factuur genoemde factuurdatum.
Daarna zal de wettelijke rente verschuldigd zijn over de openstaande hoofdsom.
Indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde tijd van 21 dagen geschiedt wordt er een aanmaning verstuurd. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven binnen 14 dagen wordt een incassoprocedure gestart. Kosten van deze incassoprocedure komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14. Geheimhouding
Behoudens enige bij of krachtens de wet gestelde verplichting tot openbaarmaking verbindt de uitvoerder, indien gewenst door de opdrachtgever, zich om niet openbaar bekend te maken, binnen een periode van twee jaar vanaf de dag van aanvang van de uitvoering van de opdracht, of anders, zoals is omschreven in de offerte of daarmee vergelijkbaar stuk en waarover de opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging heeft afgegeven, aan andere derden dan de medewerkers van de uitvoerder en het projectteam:
- de identiteit van de opdrachtgever
- het onderwerp van de opdracht
- alle direct of indirect door de opdrachtgever verstrekte informatie ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, voor zover uniek voor de opdrachtgever
- de opdrachtspecifieke gegevens en resultaten, hierna te noemen “know-how” voortvloeiende uit de opdracht

De in dit Artikel bedoelde verplichtingen van de uitvoerder hebben geen betrekking op de know-how, voor zover deze:
- ten tijde van het verschaffen of verkrijgen ervan reeds deel uitmaakte van de openbare kennis of literatuur.
- ten tijde van het verschaffen of verkrijgen ervan reeds in het bezit was van de opdrachtgever zonder afkomstig te zijn van de opdrachtgever.
- na het verschaffen of verkrijgen ervan deel gaat uitmaken van de openbare kennis of literatuur zonder toedoen of nalaten van de uitvoerder
- na het verschaffen of verkrijgen ervan door de uitvoerder rechtmatig wordt verkregen van een derde, die deze know-how niet direct of indirect van de opdrachtgever heeft ontvangen en ge-rechtigd is deze openbaar te maken.

Artikel 15. Kenniseigendom en licenties
15.1 Broos Water B.V. blijft intellectueel eigenaar van het auteursrecht zoals bedoeld in artikel 15.1 van het algemeen burgelijk wetboek. 
15.2 Op het verzoek van Broos water B.V. zullen de opdrachtgever en Broos Water B.V. in onderhandeling treden over het door de opdrachtgever aan de instelling verlenen van:
- een licentie onder de rechten van industriële eigendom;
- een licentie onder het auteursrecht zoals bedoelt artikel 15.1;
- het recht om de know-how toe te passen;
- het recht om onder de bedoelde licentie aan derden onder licenties te verlenen en/ of om hen de know-how te openbaren en het recht te verlenen om deze toe te passen of te gebruiken.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
17.1 De uitvoerder en de opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk ter zake enige indirecte schade of verlies of enige winstderving, samenhangend met deze overeenkomst of hetgeen zij behelst.
17.2 De uitvoerder en de opdrachtgever zijn ter zake directe schade of verlies jegens elkaar aansprakelijk voor zover deze door verwijtbare nalatigheid, grove schuld of opzet van de uitvoerder, respectievelijk van de opdrachtgever, zijn ontstaan en voor zover het totaal van de daarmee ge-moeide bedragen de op grond van bijgevoegde opdrachtbegroting niet te boven gaat.
17.3 De opdrachtgever verplicht zich om geen der medewerkers van de uitvoeder of der leden van het projectteam, dat betrokken is bij de uitvoering van de opdracht, aansprakelijk te stellen ter zake van enige directe of indirecte schade of verlies of enige winstderving, samenhangend met deze overeenkomst of hetgeen zij behelst.
17.4 Tijdens de uitvoering van de opdracht vrijwaart de uitvoerder de opdrachtgever voor alle aanspraken van derden naar aanleiding van schade, letsel, verliezen of kosten voortvloeiend uit het onderzoek of uit het gebruik of de toepassing van de resultaten van het onderzoek of fasen daarvan door of met toestemming van de opdrachtgever, waar onder mede begrepen het gebruik of de toepassing van verslagen en deel- en eindrapporten is neergelegd.
17.5 De uitvoerder is van haar verplichting tot vrijwaring, zoals bedoelt in het vierde lid van dit artikel, ontslagen van voor zover de genoemde schade, letsel, verliezen of kosten zijn ontstaan door na-latigheid, grove schuld of opzet van de opdrachtgever of van degene die van de opdrachtgever toestemming tot gebruik of toepassing, zoals bedoelt in het vierde lid, heeft verkregen of voor zover het totaal van de daarmee gemoeide bedragen de op grond van het contract door de op-drachtgever verschuldigde vergoeding te boven gaat.
17.6 Na de uitvoering van de opdracht vrijwaart de opdrachtgever de uitvoerder voor alle aanspraken van de opdrachtgever en derden naar aanleiding van schade, letsel, verliezen of kosten voort-vloeiend uit het project of uit het gebruik of de toepassing van de resultaten van het project of fasen daarvan door of met toestemming van de opdrachtgever, waar onder mede begrepen het gebruik of de toepassing van verslagen en deel- en eindrapporten is neergelegd.


Aldus opgesteld en gedeponeerd bij de KvK onder nummer 39.09.71.07


Datum: 1 januari 2007
Plaats: Luttelgeest