Monitoren van erfemissies op (melk)veebedrijven

Tussen 2005 en 2008 hebben de Nederlandse waterschappen onderzoek gedaan naar de omvang van erfafspoeling op (melk)veehouderijen. De resultaten van dit onderzoek zijn vertaald naar regelgeving en gebruikt binnen de emissieregistratie. De sector heeft regelmatig twijfels geuit over de representativiteit van dit onderzoek. Ook zijn we 10 jaar verder in de tijd en zijn agrarische erven vaak anders ingericht. 

Op verzoek van de Tweede Kamer en in opdracht van de Commissie Waterketens en Emissies (CWE) is Broos Water i.s.m. Centre of Expertise (CEW) en Van Hall Larenstein gestart met het onderzoek Monitoren Erfemissie op (melk)veebedrijven. Het doel van dit project is representatief en betrouwbaar inzicht te krijgen in de omvang van erfemissie op (melk)veebedrijven met een verbeterde onderbouwing.

In fase 1 is onderzoek gedaan naar een geschikte gidsparameters die (1) een goede voorspeller zijn van de concentraties CZV en BZV, stikstof en fosfaat en daarmee voor erfemissie, en (2) betrouwbaar online te monitoren zijn m.b.v. sensortechnologie. In het voorjaar 2022 is fase 1 opgeleverd met het benoemen van bruikbare gidsparameters. In het najaar wordt dit project vervolgd met het testen van enkele sensoren, waarna in 2023 een groot landelijk onderzoek volgt. Het project wordt medegefinancierd vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij.  Ga naar de projectpagina