Monitoren van erfemissies op (melk)veebedrijven

Tussen 2005 en 2008 hebben de Nederlandse waterschappen onderzoek gedaan naar de omvang van erfafspoeling op (melk)veehouderijen. De resultaten van dit onderzoek zijn vertaald naar regelgeving en worden in de Emissieregistratie gebruikt. Om na 10 jaar de variatie in de vuilvracht van erfafspoelwater opnieuw vast te stellen, heeft Broos Water i.s.m. Centre of Expertise (CEW) en Van Hall Larenstein het project 'Monitoren Erfemissie op (melk)veebedrijven' uitgevoerd. Het project is een opdracht van de Commissie Waterketens en Emissies (CWE). Het doel van dit project is representatief en betrouwbaar inzicht te krijgen in de omvang van erfemissie op (melk)veebedrijven met een verbeterde onderbouwing.

In fase 1 is onderzoek gedaan naar een geschikte gidsparameters die (1) een goede voorspeller zijn van de concentraties CZV en BZV, stikstof en fosfaat en daarmee voor erfemissie, en (2) betrouwbaar online te monitoren zijn m.b.v. sensortechnologie. Er is aangetoond dat UV-absorptie bij 254 nm een goede gidsparameter is voor erfafspoeling en dat er twee UV-absortptiesensoren veelbelovend zijn voor de toepassing van de (online) monitoring van erfafspoelwater. In fase 2a is een relatief eenvoudige en betaalbare meetmethodiek ontwikkeld, waarbij de twee UV-absorptie sensoren onder praktijkomstandigheden getest zijn. Het eindrapport van fase 1 en 2a is bij Broos Water opvraagbaar. Het project wordt medegefinancierd vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij.

In 2024 is de beoogde start van fase 2b, het in de praktijk onderzoek doen naar de variatie in vuilvracht op 25 (melk)veehouderijbedrijven verspreid over heel Nederland.