Monitoren van erfemissies op (melk)veebedrijven

In 2008/2009 hebben de Nederlandse waterschappen onderzoek gedaan naar de emissies naar oppervlaktewater vanaf erven van (melk)veehouderijen. De resultaten van dit onderzoek zijn vertaald naar regelgeving en gebruikt binnen de emissieregistratie. De sector heeft regelmatig twijfels geuit over de representativiteit van dit onderzoek. De cijfers hebben in april 2016 geleid tot kamervragen en in de beantwoording van de vragen geeft de minister aan dat er een aantal aandachtspunten zijn voor verbetering van deze cijfers. Dit project beoogt representatief en betrouwbaar inzicht te krijgen in de omvang van erfemissie op (melk)veebedrijven met een verbeterde onderbouwing.

Het doel van fase 1 is het vaststellen van geschikte gidsparameters die (1) een goede voorspeller zijn van de concentraties CZV en BZV, Totaal stikstof en Totaal fosfaat en daarmee voor erfemissie, en die bovendien (2) betrouwbaar online zijn te monitoren m.b.v. sensortechnologie. De resultaten van dit project worden in het vierde kwartaal van 2021 opgeleverd. Het project wordt medegefinancierd vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij.  Ga naar de projectpagina