Erfscan Veehouderij

Bij afstroming van erfwater kunnen milieubelastende nutriënten vanaf het verharde erf in het oppervlaktewater terecht komen. Er is sprake van erfemissie wanneer hemelwater op het verharde boerenerf in contact komt met o.a. voer(resten), mest(resten), perssap en mestvocht en afstroomt naar het oppervlaktewater. In de periode 2005 – 2008 heeft Broos Water als deelnemer van de landelijke Werkgroep Erfafspoeling oriënterend onderzoek gedaan naar de problematiek van erfafspoeling en de vervuilingsgraad van erfemissie. Uit dit onderzoek is gebleken dat erfemissie een hoge belasting van stikstof, fosfor, zuurstofbindende stoffen en onopgeloste bestanddelen in het ontvangende oppervlaktewater tot gevolg heeft en bijdraagt aan het verslechteren van de waterkwaliteit.

Na het in werking treden van het Activiteitenbesluit Milieubeheer in 2013 heeft Broos water de resultaten van het onderzoek en de nieuwe webgeving verwerkt in de Erfemissiescan Veehouderij. Met deze scan brengen veehouders eenvoudig het risico op emissie van voedingsstoffen (nutriënten) vanaf het verharde erf (= erfafspoeling) in kaart. Bij knelpunten worden verbeterpunten, adviezen en oplossingen aangedragen.

  Ga naar de projectpagina