Emissieloze voeropslag op (melk)veebedrijven

Op het erf van een (melk)veehouderijbedrijf is de opslag van kuilvoer en bijvoedermiddelen een belangrijke emissieroute. Bij minder goede omstandigheden en onvoldoende goede landbouwpraktijk kunnen perssap en percolaatwater ontstaan, die bij neerslag in het oppervlaktewater terecht komen (=erfemissie). Erfemissie is milieubelastend en draagt bij aan het verslechteren van de waterkwaliteit. Voor het bedrijf gaan waardevolle voedingsstoffen verloren.

In de het pilotproject 'Emissiearme voeropslag' hebben Bosch Beton en Broos Water in de periode 2019 - 2023 onderzoek gedaan naar een zelfsturende klep, waarbij schoon regelwater direct geloosd wordt en vuil (erf)water (perssap en percolaatwater wordt opgevangen. Het project is samen met Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Vallei en Veluwe uitgevoerd. De eindconclusie is dat het meten en sturen van hemelwater, perssap en percolaatwater uit een kuilvoeropslag met een sensorgestuurde klep technisch goed werkt en kansrijk is, maar dat het scheiden, opvangen en lozen nog verder verbeterd moet worden. Het project werd medegefinancierd uit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open teelten en Veehouderij. Het eindrapport van dit project is bij Broos Water verkrijgbaar.

Omdat de sensorgestuurde klep veel perspectief heeft, wordt in 2024 gestart met een vervolgproject in de praktijk. Centraal staat het doorontwikkelen, bouwen en testen van de sensorgestuurde klep, die op (melk)veebedrijven onder wisselende omstandigheden ingezet kan worden voor het effectief, betrouwbaar en robuust scheiden, opvangen en lozen van vrijkomende waterstromen uit een kuilvoeropslag en het lozen van uitsluitend schoon hemelwater gewaarborgd is. Indien de zelfsturende klep goed werkt, dan kan dit een oplossing zijn voor het bereiken van een nagenoeg 'nulemissie' in 2027 of eerder.