Emissieloze voeropslag op (melk)veebedrijven

Op het erf van (melk)veehouderijbedrijven vinden tal van activiteiten plaats die kunnen leiden tot vervuild erfwater. Met het afstromende erfwater kunnen organisch materiaal, kuilvoer- en mestresten en (bij natte kuilen) perssap in het oppervlaktewater terecht komen. Erfemissie is milieubelastend en draagt bij aan het verslechteren van de waterkwaliteit. Ook gaan waardevolle voedingsstoffen en mineralen verloren. Op het erf vormen de voeropslagen een belangrijke emissieroute. Op basis van de milieuwetgeving is het lozen van perssap en percolaatwater uit een voeropslag niet toegestaan. 

In het project 'Emissiearme Voeropslag' onderzoeken Bosch Beton, Broos Water en de waterschappen Zuiderzeeland en Vallei en Veluwe de mogelijkheid om het afvoersysteem van water in kuilvoeropslagen te optimaliseren door sensortechnologie te integreren in een zelfsturende klep. Het doel is om met meerdere sensoren de kwaliteit van het uitgaande water te meten en een klep aan te sturen waardoor een effectieve scheiding ontstaat tussen perssap en percolaatwater enerzijds en schoon hemelwater anderzijds. Het ‘vuile’ water wordt opgevangen en het ‘schone’ hemelwater wordt rechtstreeks geloosd in het oppervlaktewater. Een zelfsturende klep vraagt minder aandacht en tijd van de (melk)veehouder en geeft optimale zekerheid over het effectief scheiden van ‘schoon’ en ‘vuil’ water uit de voeropslag. Het draagt bij het verbeteren van de waterkwaliteit en het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Dit project wordt mede gefinancierd uit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open teelten en Veehouderij. 

  Ga naar de projectpagina