Nieuwe Sanitatie

Ons motto: een andere kijk op afvalwater 

In het buitengebied liggen riolering en IBA-systemen voor het inzamelen, transporteren en (de)centraal zuiveren van huishoudelijk afvalwater. Een groot deel heeft echter nog steeds geen adequate voorziening. Als antwoord op de grote vervangingsgolf van de riolering en het voorzien van alle locaties in het buitengebied van een voorziening, zien wij volop kansen voor Nieuwe Sanitatie

Bij nieuwe Sanitatie kijken wij anders naar afvalwater. In plaats van de conventionele methoden wordt nu meer naar alternatieven gekeken, die voor het milieu gelijkwaardig zijn, maar in de praktijk minder maatschappelijke impact en lagere investerings-, beheer- en onderhoudskosten vragen. Daarnaast gaat het om hergebruik, het verwaarden van nutriënten en het behandelen van deelstromen. Hierbij kan gedacht worden aan decentraal zuiveren, kringlopen van water, energie en nutriënten, het scheiden van sterk en licht verontreinigd afvalwater, het her benutten van stoffen, nutriënten en water, etc.  Kortom, op een andere manier naar inrichting en beheer van de afvalwaterketen kijken. Hierbij werken wij nauw samen met de betrokken partijen in een gebied (o.a. gemeente, waterschap, bewoners, bedrijven, agrariërs).

Wat doen wij?

  •  
Onderzoek naar het functioneren van IBA-systemen (bemonsteren, inspecties);
  •  
Het opstellen van verbeter- en dynamisch onderhoudsplan;
  •  
Onderzoek en advies naar de meest doelmatige manier voor afvalwater in een gebied (o.a. kansen, mogelijkheden, wensen en eisen, technieken, kosten/baten analyse, beheer en onderhoud);
  •  
Plan van aanpak Nieuwe Sanitatie t.b.v. bestuurlijke besluitvorming;
  •  
Begeleiden aanbesteding en realisatie (directie en toezicht).